Ring Westerkwartier

Verslag vergadering Ring Westerkwartier 17 januari 2019 te Grootegast

Ds. Marcus Klomp opent de vergadering en leest Jes. 43:18 en 19. “Blijf niet staan…Zie, Ik ga iets nieuws verrichten…” wat ons in herinnering mag brengen dat de Classis is veranderd in de Ring. De Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, elkaar te bemoedigen waar nodig is en elkaar te inspireren.

Aansluitend zingen we Lied 845:1 en 3.

Het thema van de vergadering is: “Missionaire gemeente en pionieren in de kerk”. Er zijn twee sprekers.

Project ‘Tuuntje’ (een vorm van pionieren) door Appie Wijma

In Opende is dhr. Appie Wijma zeer actief met zijn “Tuuntje”: een werk- leer- en sociale ontmoetingsplek, waar groente en fruit worden gekweekt voor de Voedselbank Westerkwartier.

Dhr. Appie Wijma (“zeg maar Appie, dat wil ik het liefst”) vertelt gedreven over zijn nieuwe plannen: een camping aangrenzend aan het Tuuntje. Om te beginnen wil hij 4 tenten inrichten voor mensen die weinig bezitten, zodat zij kosteloos vakantie kunnen vieren. Hij ziet dat als een Bijbelse opdracht en probeert bij diverse kerken aansluiting te krijgen met als doel geld in te zamelen en via de diaconieën namen van potentiele campinggasten aangereikt te krijgen. …. Want het is nogal een puntje om zelf aan te geven dat je een vakantie niet kunt betalen…

Met verschillende kerken is al contact maar het kan beter. Er is niet alleen behoefte aan geld maar ook aan ‘klussers’: handen uit de mouwen dus.

Mw. Nynke Dijkstra over “Missionaire gemeente en pionieren in de kerk.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie laat Mw. Dijkstra ons zien: Wat is een Missionaire kerk? Wat is het wel en wat niet?  Laten we teruggaan naar de bron, onze Bron:

De kerk begon klein, met slechts 12 volgelingen. Jezus beloofde hen en ons zijn Geest en noemde ons ‘licht van de wereld’ en laten we vooral bescheiden beginnen. Leef je leven als gelovig mens en gemeente, dat is al missionair.

Kort samengevat komt missionair kerk-zijn neer op de volgende punten:

• Relaties leggen en onderhouden in je omgeving en wees betrouwbaar

• Luisteren

• Leren van wat mensen bezighoudt

• Kijk met ogen van ‘iemand van buiten’. Kijk b.v. eens met de ogen van een buitenstaander naar je website

• Organiseer met mensen, niet vóór mensen

• Gepassioneerd zijn over het Evangelie

• Organiseer een gastvrije kerkdienst… wat is interessant voor mensen buiten de kerk?

• (Geloof in) het dagelijks leven delen

• Bidden

De definitie van een pioniers plek is: een nieuwe vorm van kerk-zijn voor mensen die niet/niet meer naar de kerk gaan.

Gedachtenwisseling: Na de Pauze gaan we met elkaar in gesprek over de volgende punten:

Wat is voor u belangrijk als het om geloof en kerk gaat?
Wie zijn belangrijk voor u in uw omgeving?
Welke relaties hebt u met mensen ‘buiten’ de kerk?
Wat kunt u voor hen en zij voor u betekenen?
Wat zou u willen delen met hen?
Wat zou een eerste stap kunnen zijn?
Welke stap zou de gemeente kunnen zetten?

Kunnen wij verwoorden wat voor ons zelf belangrijk is als het om ons geloof en de kerk gaat?

Voor mensen die niet ver van de kerk staan: Revitaliseer door b.v. met een missionair project hen erbij te betrekken.

Voor mensen ‘op afstand’ van de kerk: Ga naar de mensen toe en doe iets nieuws ‘naast’ de bestaande kerk, vaak niet in een kerkgebouw, maar ergens ‘met lage drempel’. Begin klein. Maar kopieer niet een initiatief van een naburige kerk.

Gebruik je vrijwilligers, laat je kerk zien d.m.v. bijvoorbeeld de Dorpskrant, wees gastvrij en ‘ga gewoon’ beginnen.

Organiseer een ‘Familie-zondag’ (Zevenhuizen) b.v. 1x per maand, geschikt voor alle generaties en multicultureel en geeft elkaar de ruimte. Dit heeft kenmerken van wat heet ‘klieder-kerk’

Pioniersplekken ontstaan dikwijls spontaan vanuit de plaatselijke kerk en zeker niet van bovenaf.

Gemeenteronde: we delen met elkaar het wel en wee.

Mededelingen: Er wordt nog melding gemaakt van de:

• Kerkenestafette is gepland op 22 juni

• Vorming en Toerustingsavond: op 11 februari om 19:30u. in De Schaapskooi te Grootegast, geschikt voor de hele Ring.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van lied 905: 1 en 4

Zing maar en bid en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat
weet dat Hij altijd met u gaat.

De volgende ringvergadering is op donderdag 4 april.

Het thema is “Jongerenwerk” met als spreker Martine Versteeg.

Bijbelgesprekskring over Joël

Broeders en zusters,

Korte inleiding

Samen de Bijbel lezen en bespreken zorgt er voor dat de woorden van God gaan leven. Dat is mijn ervaring en ik hoop dat wij met elkaar mogen ervaren dat de Bijbel kracht heeft en tot ons spreekt vandaag. Wat gaan we behandelen? Tijdens de evaluatie van de vorige Bijbelgesprekskring werden enkele onderwerpen geopperd: gelijkenissen, de heilige Geest en eschatologie. Twee van deze thema’s – de heilige Geest en eschatologie – wil ik oppakken voor de Bijbelgesprekskring van 2019. Dit zullen we doen aan de hand van Joël.

De profeet Joël leefde in een tijd dat er een sprinkhanenplaag was. Het gevolg: geen oogsten meer en geen eten. Joël verbindt deze plaag aan de dag van de Heer die er aankomt. “Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige (2:15).” Is deze dag het einde van Israël of van de wereld? Eschatologie betekent leer van de laatste dingen. In Joël zien we heel concreet een schrikbeeld van deze laatste tijd: God die met de hemelse legermachten komt oordelen. Het tweede thema, de heilige Geest, nuanceert dit schrikbeeld echter. De profeet roept op tot vasten en inkeer: misschien komt God terug op zijn plan … En ja God komt opnieuw terug van zijn plan en geeft nieuwe oogst en de heilige Geest aan iedereen. Als God zijn volk zo opnieuw onder zijn hoede neemt, gaat Hij toch oordelen. Ditmaal moeten de volken het opnemen tegen God, omdat ze Israël slecht behandeld hebben. God geeft dus nieuwe zegen aan Israël en oordeelt de volken. De dag van de HEERE krijgt zo een hele andere betekenis.

Opzet avonden

Joël kan opgedeeld worden in drie hoofdstukken. We zullen één hoofdstuk per avond behandelen.

1.
God van de oogst – korte introductie op het Bijbelboek, lezen Joël 1. Centraal staat de relatie tussen plagen en Gods rol daarin. Met vertaling naar het Nieuwe Testament en onze droge zomer.

2.
Inkeer en de heilige Geest – lezen Joël 2. Hoe verhoudt zich vasten en inkeer tot het krijgen van de heilige Geest? In Handelingen 2 zegt Petrus dat de uitstorting van de Geest uit Joël met Pinksteren gebeurd is. Wat gebeurde met Pinksteren en wat betekent de uitstorting van de Geest voor ons persoonlijk en als gemeente?

3.
Eindstrijd en bevrijding– lezen Joël 3. De dag van de Heer verplaatst zich naar het wereldtoneel van de volken. We kijken ook naar de eindstrijd in het boek Openbaring. De Islamitische Staat zag voor zichzelf ook een sleutelrol weggelegd in deze strijd …!?

Praktische informatie

Data

De woensdagen 23 januari,
13 februari
 en 27 maart 2019

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie

gebouw Eben Haëzer, Opende

Informatie

meer weten over de avonden? Laat het me weten!

Hartelijke groet,
Gert de Kok

gertdekok@home.nl
0639244236

Vanaf 27 januari: Youth Alpha 16+


Hey jongeren van 16+!

Even een berichtje speciaal voor jou! De meeste jongeren kennen de naam Jezus, maar begrijp je wel waarom Hij geboren moest worden? Waarom Hij stierf? En wie is de Heilige Geest precies? Gebeuren de wonderen van de Bijbel nog steeds, of was dat alleen iets van die tijd?
Het zijn belangrijke vragen voor ieder mens. En vooral nu jij op een kruispunt in je leven staat: het moment dat je langzaam loskomt van je ouders. Het moment dat je probeert te ontdekken wat jíj nu eigenlijk vind van de dingen. Dit is hét moment om dit soort belangrijke zaken dus te onderzoeken voor jezelf.

Misschien weet je helemaal nog niet wie Jezus (voor jou) is. Misschien worstel je met geloven in God op school/studie/werk. Misschien heb je moeite met het vinden van christelijke vrienden. Of je wilt gewoon graag meer weten over God. Dan is de Youth Alpha net iets voor jou!

Youth Alpha betekent tien gezellige avonden die bestaan uit samen eten, het gezellig hebben, over God praten en chillen. Lijkt het je wat?

Wij zijn een groepje enthousiastelingen die graag samen met jou en andere jongeren door de basis van het christelijke geloof lopen. We vinden het fijn om een gezellige en chille sfeer te geven waar je alle vragen kunt stellen.

De eerste avond is op 27 januari 2019; dan vertellen we wat de komende tijd brengt en is het uiteraard aan jezelf om te kijken of dit je aanspreekt of niet. Geen verplichtingen, gewoon op een relaxte manier leren over het geloof. Locatie is de ‘Bining’ (Gedempte Vaart 8) en aanvang is om 18.00 uur!

Je kunt je opgeven via Jitske van der Wijk (0627497410 – appen mag ook!)
Lees je dit op het laatste moment? Dan ben je ook zonder opgave van harte welkom

Zondagschool

Start
De zondagschool begint weer op 6 januari 2019.

Oproep
We kunnen bij de zondagschoolleiding wel wat versterking gebruiken. Lijkt het jou leuk om eens in de 3-4 weken tijdens de duur van de kerkdienst in Eben Haezer samen met de kinderen t/m 12 jaar bezig te zijn met een bijbelverhaal,  een knutselwerkje of een spel? Laat het ons weten!!

Er zijn tot 1 juni geen kerkdiensten in de hervormde kerk Opende en er is geen zondagschool.

Terugblik Kinderkerstfeest

Op zondag 24 december vierden we met jong en oud het kinderkerstfeest. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag, waarbij werd gezongen, het kerstevangelie werd verteld en de kinderen van de zondagschool de musical ‘een engel met een B ervoor’ opvoerden. De zaal in Eben Haezer zat vol en dat maakte het kerstfeest tot nog een groter feest. We namen afscheid van Esther en Guusje, die nu in groep 8 zitten, en gaven hen een eigen liedboek mee als afscheidscadeau.

Willy, Frieda, Antje en Gaatske

BewarenBewaren

Pastoraat

Met ingang van 1 december 2017 is bij ons in dienst gekomen dhr. D. Vos – kerkelijk werker uit Oostwold. Dhr. Vos zal in onze gemeente bijstand in het pastoraat geven en daarnaast de bijbel-gesprekskring leiden.
Zondag 7 januari 2018 was er na de dienst waarin hij voorging, een Nieuwjaarsontmoeting en kennismaking met de familie Vos in Eben Haezer.